Idegen nyelvi oktatás

 Iskolánk hagyományosan nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek oktatásának magas színvonalára. A tanulók két idegen nyelv, az angol és a német közül választhatnak.

 

Alapelveink

 

Az idegen nyelvek oktatása során igyekszünk tanulóinkat a mindennapi életben jól használható, gyakorlatias nyelvtudáshoz juttatni. Ezért nyelvóráinkon tevékenykedtető, kommunikáció központú nyelvoktatást valósítunk meg.


A nyelvtanítás hatékonyságát csoportbontásokkal növeljük. Az egyes évfolyamokon azok létszámától függően törekszünk kis létszámú (10-15 fős) nyelvi csoportok kialakítására, hogy tanulóinknak minél több idegen nyelvi megszólalásra adjunk lehetőséget.

 

Első és második osztályban a gyerekeket életkori sajátosságaiknak megfelelően dalok, mondókák és játékok segítségével vezetjük be a tanult idegen nyelv hangzásvilágába, alapszókincsébe. Örömteli, sikerélményt nyújtó nyelvi órákkal érzelmileg alapozzuk meg a felsőbb évfolyamok nyelvi tanulmányait. Ezeken az évfolyamokon a gyerekeknek még nem kell idegen nyelven írniuk és olvasniuk. A második évfolyam végéig osztályzás sincs. A tanulók szöveges értékelést és sok pozitív megerősítést kapnak.

 

Az idegen nyelvi csoportokba való bejutás rendje

 

A csoportbontások az első, második és a harmadik osztályban a tanult idegen nyelv (angol-német) és a gyereklétszám szerint történnek. Negyedik osztálytól a jobban terhelhető tanulók tagozaton tanulhatják tovább az angol nyelvet. A csoportok kialakításának a rendje a következő:

 

1. Első osztályban a szülők és a tanulók szabadon választhatnak az angol és a német nyelv között. A választott nyelvet az első és a második évfolyamon heti egy játékos foglalkozáson tanulják a diákok. Az első osztályosoknak a heti egy tanórát felbontjuk két húszperces foglalkozásra.

 

2. Harmadik osztálytól a tanulók heti két tanórában folytatják idegen nyelvi tanulmányaikat. Ezen az évfolyamon kezdenek a gyerekek ismerkedni az idegen nyelvű olvasással és írással.

 

3. Negyedik osztálytól a tagozatra bejutott tanulók emelt óraszámú angol csoportban folytatják idegen nyelvi tanulmányaikat.

 

4. Az emelt óraszámú angol csoportokba kerüléshez a 3. osztály 2. félévében megírt felmérések eredményeit vesszük figyelembe. A következő tantárgyak mérésének összesített eredményei határozzák meg az emelt óraszámú angol csoportba kerülő tanulókat:

 

- irodalom: szövegértés,
- nyelvtan: helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvi logika (két mérés),
- matematika: általános logikai készség,
- angol: íráskészség, olvasás és szövegértés, írásbeli és szóbeli kommunikációs készség.

 

5. A felmérők összeállításában az alsós munkaközösség és az idegen nyelvi munkaközösség tagjai vesznek részt. 

 

6. A kerettanterv által biztosított órakeretek a következő óraszámokat teszi lehetővé a tagozatos nyelvi csoportokban:

 

- 4-5. évfolyam: heti 4 nyelvóra,
- 6. évfolyam: heti 4,5 nyelvóra
- 7-8. évfolyam: heti 4 nyelvóra.

 

7. Az emelt óraszámú tagozatos nyelvi csoportoknak a 4., 5. és a 7. évfolyamon tehetséggondozó szakköröket biztosítunk heti egy tanórában.

 

8. Az alapórás nyelvi csoportok a 4-8. évfolyamokon heti 3 órában tanulják a választott idegen nyelvet.

 

9. Az emelt óraszámú és az alapórás nyelvi csoportok között igyekszünk biztosítani az átjárhatóságot:

 

- Aki nem képes megfelelni a tagozat magasabb szintű követelményrendszerének, azt - elsősorban a gyerek saját érdekeit szem előtt tartva - a  tanárok  alapórás csoportba helyezhetik át. Ha egy tanuló esetében felmerül ennek lehetősége, a szülőt két hónappal előbb írásban tájékoztatni kell.

 


- Azoknak a tanulóknak, akik az alapórás csoportban tanulnak, lehetőséget biztosítunk, hogy kitűnő előmenetel esetén, és a nyelvet tanító pedagógus javaslata alapján a tagozatra bejuthassanak. Ennek feltétele egy házi szintfelmérő dolgozat sikeres megírása, illetve egy szóbeli beszámoló. Erre legkorábban az ötödik, legkésőbb a hetedik évfolyamon van lehetőség.

 

 

Programok, események

 

Iskolánk nyelvi munkaközössége igyekszik a nyelvoktatás iskola kereteit tágítani, s tanórán kívüli, élményszerű programok segítségével a tanult idegen nyelv kultúráját, hagyományait is megismertetni, s diákjaink számára átélhetővé tenni. A tanév során több alkalommal szervezünk a gyerekek számára játékos programokat, vetélkedőket. A tanulók körében rendkívül népszerűek a minden évben megrendezett jelmezes Halloween partik, az Oktoberfestek és a karácsonyi bulik, amire a gyerekek „cracker” készítésével készülnek.

 

Versenyek

 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink idegen nyelvi tudása minél több módon megmérettessék, ezért diákjaink kerületi, budapesti és országos versenyeken indulnak. A versenyeken rendre elért kitűnő eredményeikkel iskolánk hírnevét öregbítik.
A tanév során szerzett tudásáról, képességei, készségei fejlődéséről minden diákunk - alapórás és tagozatos csoportokban egyaránt - az év végén szervezett iskolai tanulmányi versenyen ad számot. A verseny legjobbjait oklevéllel s apró ajándékokkal jutalmazzuk.

 

Nyelvvizsga

 

Angol tagozatos tanulóink a hetedik évfolyam végén Pitman alapfokú írásbeli nyelvvizsgát tesznek. A sikeres nyelvvizsgázóknak iskolánk alapítványa a nyelvvizsga költségeinek 50%-át visszatéríti. Nyelvvizsgázó tanulóink hagyományosan jól szerepelnek a nyelvvizsgákon, s a tanév végén a bizonyítványuk mellett a legtöbbször ’first class’ minősítésű nyelvvizsga-bizonyítványukat is átvehetik.
Korunk alapkövetelménye, hogy diákjaink használható nyelvtudásra tegyenek szert. Iskolánk vezetősége és nyelvtanárai igyekeznek mindent megtenni azért, hogy tanulóink a legoptimálisabb feltételek mellett biztos, versenyképes tudással folytathassák középiskolai tanulmányaikat.

 

 

 

 

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

E-mail: koskaroly@iskola.kispest.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kispesti Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben