Házirend

 

Kós Károly Általános Iskola - Házirend

 

mely a Kós Károly Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok alapján

 

A házirend célja és feladata

 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

A Kós Károly Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása

 

 

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2004. november 19-én tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett, azt elfogadta.

 

Kelt: 2004. XI. 19.

 

 

A házirend hatálya

 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulók, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.

 

2. A házirend előírásai azokra az iskolán kívüli, tanítási időben, ill. tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

 

A házirend nyilvánossága

 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie.

 

2. A házirendegy-egy példánya megtekinthető

        -az iskola irattárában

        -az iskola könyvtárában

        -az iskola nevelői szobájában

        -az iskola igazgatójánál

        -az osztályfőnököknél

        -a diákönkormányzatotsegítő tanárnál

        -az iskolai szülői munkaközösség vezetőjénél

        -az iskola honlapján

 

3. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnőknek tájékoztatnia kell a tanulókat az osztályfőnöki órán, ill. a szülőket a szülői értekezleten.

 

5. A házirend rendelkezéseit minden tanév elején meg kell beszélni a tanukókkal osztályfőnöki órán, ill. a szülőkkel szülői értekezleten.

 

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az igazgatótól, az igazgatóhelyettestől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráin vagy előre egyeztetett időpontban.

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok

 

1. A tanuló kötelessége, hogy

         - óvja saját és társai testi épségét;

         - elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

         - betartsa a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;

         - azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha bárkit veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, ill. rendkívüli eseményt vagy balesetet észlel;

         - azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;

         - megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

         - rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint a kiürítési terv előírásait.

 

2. A testnevelési órákra, edzésekre, sportfoglalkozásokra vonatkozó szabályok:

         - a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;

         - a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai ruházat helyett -    sportfelszerelést (tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;

         - a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.    

 

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napon és időpontban.

 

4. Az iskolaorvos vagy szakorvos elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:

          - fogászat;

          - belgyógyászati vizsgálat;

          - szemészet;

          - a tanulók fizikai állapotának mérése;

          - a továbbtanulás előtt álló tanulók vizsgálata hetedik évfolyamon.

 

5. Az iskolai védőnő végzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát.

 

6. Az iskola épületében dohányozni csak nagykorú személyeknek lehet az erre kijelölt helyen.

 

Az iskolai diákönkormányzat

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.

 

2. Az iskolai DÖK tevékenységét a felső tagozatos osztályokban megválasztott küldöttekből (2-2 fő) álló vezetőség irányítja. A munkában negyedikes tanulók is részt vesznek megfigyelő jelleggel.

 

3. A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.

 

4. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a DÖK-öt segítő nevelőnek ki kell kérnie a DÖK vezetőségének véleményét.

 

5. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Ezért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős.

 

6. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. Ezen beszámolnak a DÖK munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről.

 

 

A tanulók és a szülők tájékoztatása

 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról
    - az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként egyszer, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja,
    - az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.

 

2. A tanulót és a tanulók szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják.

 

3. A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval, a nevelőkkel, ill. a szülői munkaközösséggel.

 

4. A szülőket az iskolai élet egészéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői munkaközösség választmányi ülésén, ill. a szülői fórumon évente legalább kétszer, a hirdetőtáblán keresztül pedig folyamatosan tájékoztatja. Ezeken a fórumokon tesz eleget a közoktatási törvényben szabályozott tájékoztatási kötelezettségének. Az osztályfőnökök tanévenként három alkalommal szülői értekezletet tartanak.

 

5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, nyílt tanítási napokon, a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, ellenőrző könyvben, valamint az első-negyedik évfolyamon értékelő lapokon.

 

6. A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

 

Az iskola működési rendje

 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak nyitva.

 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola 7 órától az ügyeleti teremben, 7.30-tól az egész épületben a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.

 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.45-ig kell megérkezniük.

 

4. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
        1. óra:     8.00 - 8.45.
        2. óra:     9.00 - 9.45.
        3. óra:    10.00 - 10.45.
        4. óra:    11.00 - 11.45.
        5. óra:    12.00 - 12.45.
        6. óra:    12.55 - 13.40.

 

5. A tanulók a szünetekben vagy a folyosón, vagy a teremben tartózkodnak, a harmadik és a negyedik szünetben az udvarra is mehetnek. A második szünet a tízórai szünet.

 

6. A tanulók a tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére nevelői engedéllyel hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozást csak az igazgató vagy helyettese engedélyezheti.

 

7. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik, amit a tanulónak távozáskor a portán le kell adni.

 

8. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják.

 

9. Az iskola épületét reggel a szülők 7.50-kor kötelesek elhagyni. Napközben az iskola épületébe érkező szülőket, ill. idegeneket a portaszolgálat ellenőrzi, nyilvántartja.

 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében

 

1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

 

1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, az iskola rendjé2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

 

3. Az iskolában az alábbi felelősök működnek:
    osztályonként 2-2 hetes,
    folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek,
    tantárgyi felelősök.

 

4. A hetesek megbízása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. Feladataik:

        - gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra ( tiszta tábla…) a nevelő utasítása szerint;

        - a szünetben a termet kiszellőztetik;

        - az óra kezdetén a tanár megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére;

        - jelentik a hiányzó tanulókat;

        - ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, értesítik az igazgatóságot;

        - az óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a terem rendjét, tisztaságát.

 

5. A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes tanárok munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.

 

6. Az egyes iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

 

 

A tanulók mulasztásának igazolása

 

1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell.

 

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.

 

3. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását.

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy évre szól.

 

2. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a pedagógusok jelölik ki. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelező.

 

3. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzást is igazolni kell.

 

 

Az idegen nyelvi csoportokba való bejutás rendje

 

1. Az emelt óraszámú angol csoportba kerüléshez a 2. osztály 2. félévében megírt felmérések eredményeit vesszük figyelembe.
A következő tantárgyak mérésének összesített eredményei határozzák meg az emelt óraszámú angol csoportba kerülő tanulókat:
    - irodalom: szövegértés
    - nyelvtan: helyesírás, nyelvhelyesség, nyelvi logika (két mérés)
    - matematika: általános logikai készség mérése

 

2. A felmérők összeállításában az alsós munkaközösség és az idegen nyelvi munkaközösség tagjai vesznek részt.

 

3. A fenntartó által biztosított órakeret évfolyamonként egy emelt óraszámú csoport indítását teszi lehetővé. (3. évfolyamon heti 2 óra, 4-8 évfolyamon heti 5 óra.)

 

4. Negyedik osztálytól a szülők és a tanulók szabadon választhatnak az angol és a német nyelv között. A választott nyelvet heti 3 órában tanulják. Ők felső tagozaton heti 2 órában választhatnak különböző tárgyak közül. Pl.: számítástechnika, média, környezetvédelem, közlekedési ismeretek, művészettörténet, matematika, anyanyelv, stb.

 

5. Az emelt óraszámú és az alapórás nyelvi csoportok között igyekszünk az átjárhatóságot biztosítani:
    - Aki nem képes megfelelni a tagozat magasabb szintű követelményrendszerének, azt – elsősorban a gyerek saját érdekeit szem előtt tartva – a tanárok az alapórás csoportba helyezhetik át. Ha egy tanuló esetében felmerül ennek lehetősége, a szülőt két hónappal előbb írásban tájékoztatni kell.
    - Lehetőséget biztosítunk azoknak a tanulóknak, akik az alapórás csoportban tanulnak, hogy kitűnő előmenetel esetén, és a nyelvet tanító pedagógus javaslata alapján a tagozatra bejuthassanak. Ennek feltétele egy házi szintfelmérő dolgozatsikeres megírása, illetve egy szóbeli beszámoló. Erre lehetőség az ötödik évfolyam végén van.

 

 

A tanulók jutalmazása

 

1. Azt a tanulót. aki képességeihez mérten
    példamutató magatartást tanúsít,
    vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
    vagy az osztály, ill. az iskola érdekében közösségi munkát végez,
    vagy tanulmányi, sport, kulturális versenyen, bemutatón vesz részt,
    vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírének megőrzéséhez és     növeléséhez,
az iskola jutalomban részesíti.

 

2. Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
    szaktanári dicséret,
    napközis nevelői dicséret,
    osztályfőnöki dicséret,
    igazgatói dicséret.

 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végző tanulók a tanév végén dicséretben részesülnek, illetve elnyerhetik a Kós Károly Díjat, melynek odaítéléséről a Wekerlei Kós Károly Iskoláért Alapítvány kuratóriuma dönt saját szabályzata alapján.

 

4. Az iskolán kívüli versenyeken eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

 

5. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések

 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.

 

2. Az iskolai büntetések formái:
    szaktanári figyelmeztetés,
    napközis nevelői figyelmeztetés,
    osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás,
    igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás,
    tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás.

 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően (súlyos kötelességszegés) el lehet térni.

 

4. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
    - agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
    - egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása;
    - szándékos károkozás;
    - a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése;
    - mindazon cselekmény, mely bűncselekménynek minősül.

 

5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.

 

6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

 

7. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg.

 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába

 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön kívül más dolgot csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt valamelyik nevelővel megbeszélik.

 

2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát, stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodába.

 

3. A mennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles azt a nevelőnek leadni megőrzésre. Első alkalommal a tanítási nap végén visszakapja, további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.

 

4. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével, a KRESZ szabályait betartva járhatnak. Az engedélyt az iskola igazgatójának le kell adni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvari kerékpártárolóban kell tartani. Görkorcsolyával, ill. gördeszkával iskolába járni nem lehet, mert az az épületben nagy balesetveszélyt jelent, és elhelyezését sem tudjuk megoldani.

 

 

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége

 

A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvény 59.§ (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy tagozatra járó tanulókat érinti. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy tagozatra járó tanulók minősülnek

 

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

 

2. A házirend tervezetét megvitatják a DÖK, a nevelők közösségei, és véleményüket eljuttatják az igazgatóhoz.

 

3. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a szülői munkaközösség véleményét.

 

4. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az az Önkormányzat Képviselőtestületének jóváhagyásával lép hatályba.

 

5. Az érvényben lévő házirend módosítását - a nevelők, a tanulók vagy a szülők javaslatára, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a DÖK vagy a szülői munkaközösség.

 

 

A Házirend kiegészítése

 

A DÖK és a Szülői Fórum által jóváhagyott nevelőtestületi határozat alapján 2008. február 4-től a késéseket az alábbiak szerint szankcionáljuk.

 

A késések idejét percben írjuk a naplóba. Amennyiben a 45 percnyi késésidő összegyűlik, az 1 igazolatlan órát jelent.
10 óránál több igazolatlan mulasztás esetén az iskola igazgatója értesíteni köteles erről a jegyzőt.

Leendő elsősöknek

Néhány szóval szeretnénk bemutatni és elmondani, miért is jó KÓSOS–nak lenni. Tovább

Elérhetőségeink

Cím: 1192 Budapest, Hungária út. 28.

Tel./Fax: 282-9997

E-mail: kosiskola@hdsnet.huAlapítványi információk
Az Alapítvány célja a Kós Károly Általános Iskola nevelő-oktató munkájának támogatása. Bővebben